שיעור ההשקעה האופטימלי בבטיחות בבנייה

בגיליון מאי של מגזין הבנייה והתשתיות פורסמה כתבה של פרופסור יגאל שוחט והמהנדס מתן תרשיש המתייחסת למחקר שמטרתו לבחון את שיעור ההשקעה האופטימלי בבטיחות בבנייה, או במילים אחרות, מהו הסכום המינימלי שכדאי מבחינה סטטיסטית להשקיע בבטיחות בבנייה על מנת למנוע את מירב תאונות הבנייה?

מידי שנה- מעל לשני מיליון בני אדם מקפחים את חייהם במהלך העבודה בענף הבנייה

ענף הבנייה מהווה את אחד מהענפים המורכבים ביותר בהיבטי הבטיחות ולגורם מספר 1 בכל הקשור לתאונות עבודה קטלניות בישראל ובעולם. על פי נתוני ארגון העבודה הבינלאומי, בכל שנה מקפחים את חייהם במהלך העבודה בענף זה מעל לשני מיליון בני אדם. מנתוני משרד התמ"ת ומינהל הבטיחות התעסוקתית עולה ש-60% מסך תאונות העבודה הקטלניות בישראל מתרחשות בענף הבנייה.

פיתוח מודל אנליטי לחישוב סך העלויות הבטיחות המינימליות בפרויקטים בבנייה

לצורך פיתוח מודל אנליטי לחישוב סך העלויות הבטיחות המינימליות בפרויקטים בבנייה הוגדרו שלוש מטרות משנה שהן ניתוח כל העלויות הנובעות מתאונות עבודה בבנייה וסיווגן לקטגוריות של עלויות עקיפות ועלויות ישירות, פיתוח מודל הסתברותי לחישוב היקפן של עלויות הבטיחות וניתוח האירועים באמצעות סימולציה, תוך מציאת התלות שבין בהיקף ההשקעה בפעילות מונעת בהשוואה להיקף החיסכון שנובע מאי התרחשותן של אותן תאונות העבודה.

השערות המחקר

השערות המחקר הן שהיקף ההשקעה המומלצת בבטיחות בבנייה נאמד ב-0.1% מהיקפו של הפרויקט, וכן שעלויות התאונות נתונות לשינויים באופן בלתי לינארי ועל כן עולה הצורך במודל אנליטי לשם מציאת ההשקעה האופטימלית בבטיחות. המחקר הורכב מארבעה שלבים שכללו סקירת ספרות ביקורתית בתחום, בניית מודל המכמת את העלויות הישירות והעקיפות בעקבות תאונות בנייה, סקר שדה ובניית מודל סימולציה למציאת שיעור ההשקעה האופטימלי. בעזרת המודל האנליטי נותחו מקרים עבור שלוש דרגות בטיחות שונות שהן השקעת חסר, השקעה נורמטיבית והשקעת יתר בבטיחות.

עלויות ישירות ועלויות העקיפות בעקבות תאונות עבודה בענף הבנייה

רבים סבורים שעיקר העלויות הנגרמות מתאונות בנייה מכוסות באמצעות חברות הביטוח, אלא שהדבר רחוק מלהיות נכון. אמנם חלק מהעלויות של תאונות אכן מכוסות על ידי חברות הביטוח, אך אלו הן העלויות המסווגות כעלויות ישירות, בעוד נחשב שהעלויות העקיפות מורכבות וקשות למדידה וכימות, וכוללות, בין היתר, את אובדן שעות עבודה בעקבות התאונה, הוצאות הטיפול הרפואי המוענק לנפגע במסגרת הארגון, הוצאות הכרוכות במציאת מחליף לעובד שנפגע והדרכתו, עלויות דחיית הפעילויות בפרויקט, עלויות של אי סיום הפרויקט במועד שנקבע וכיוצא בזה.

השקעה בבטיחות מצמצמת שיעור התאונות הממוצע ב-86%

מממצאי המחקר עולה שפרויקטים שהתאפיינו בהשקעת חסר הייתה עלות התאונה הכוללת גבוהה פי 3.5 בהשוואה לפרויקטים שהתאפיינו בהשקעת יתר בבטיחות, כאשר פרויקטים עם השקעת יתר עמד שיעור התאונות הממוצע על 30% בעוד ששיעור התאונות הממוצע בפרויקטים שלקו בבטיחות עמד על 170%. משמעות הממצאים היא שהשקעה בבטיחות מצמצמת שיעור התאונות ב-86%, כשהכדאיות האופטימלית להשקעה בבטיחות נעה בטווח שבין 1%-1.5% מהיקפו של הפרויקט.